Komitet Wyborców Stowarzyszenia „Dialog”

Deklaracja programowa KW Stowarzyszenia Regionalnego „DIALOG”

Stowarzyszenie Regionalne „DIALOG” tworzy Komitet Wyborczy nie identyfikujący się z żadną partią polityczną. Stowarzyszenie powstało w 2001 r., i od tego czasu stale skupia wokół siebie ludzi, dla których ważna jest praca dla powiatu kamiennogórskiego oraz gmin wchodzących w jego skład, a nie działanie w imię interesów partyjnych. Komitet Wyborczy Stowarzyszenia „Dialog” łączy osoby różnych środowisk, profesji i zainteresowań, a także jest i był zawsze otwarty dla ludzi aktywnych, rzetelnych oraz godnych zaufania.

Kandydaci Stowarzyszenia Regionalnego „Dialog” są gwarancją spokojnych i skutecznych rozmów, rozwiązywania rzeczywistych problemów, jakie stają przed naszymi samorządami. Są gwarancją zrównoważonego rozwoju i pozytywnych zmian w  całym powiecie. Dowód takiej postawy daliśmy dotychczasową działalnością, podczas której społeczeństwo mogło już nas ocenić za pracę na jego rzecz.

Oddanie przez Państwa swoich głosów na kandydatów Stowarzyszenia Regionalnego „Dialog” przyczyni się do kontynuowania wielu rozpoczętych prac i zmian na lepsze w naszym regionie.

Również i tym razem nie będą to zmarnowane głosy.

Kierunki naszych działań:
– pozyskiwanie środków unijnych i krajowych służących rozwojowi regionu,
– tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy,
– uporządkowanie gospodarki mieszkaniowej oraz stwarzanie warunków pod budownictwo jednorodzinne,
– usprawnienie transportu i komunikacji poprzez dalsze remonty dróg,
– dbałość o wysoki standard opieki zdrowotnej,
– poprawa stanu bazy oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej,
– rozwój kultury, sportu i turystyki,
– działania na rzecz osób wykluczonych społecznie,
– pomoc mniejszościom narodowym i etnicznym,
– działania na rzecz aktywizacji seniorów,
– integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym,
– poprawa stanu bezpieczeństwa,
– promocja miasta i powiatu,
– prawidłowa gospodarka odpadami.

Reklamy